Privacy Beleid

Mission Prison is een stichting die zorg bied en ondersteunende begeleiding aan gedetineerden
in Indonesië die gemotiveerd zijn om uit de criminaliteit te stappen en tijdens hun detentie
te monitoren op hun persoonlijke problemen.
Stichting Mission Prison wil dit bereiken door persoonlijk en in teamverband bezoeken te brengen
aan gevangenissen in Indonesië i.s.m.  bestaande kerken en organisaties ter plaatse.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Mission Prison verzameld worden. Het is daarom goed
dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.
Daarover gaat deze verklaring.
Stichting Mission Prison onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers
en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de hoogst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
info@missionprison.org | 06 82 61 52 50 Nieuwe Wetering 81 | 3194 TB | Hoogvliet
Rotterdam. | KvK nummer : 68673922 | RSIN : 857544883

Waarom verzamelt Mission Prison gegevens?

Mission Prison verzamelt persoonlijke gegevens van haar relaties voor marketing- en
administratiedoeleinden en om te informeren over acties en campagnes.
Met een bezoek aan onze website, www.missionprison.org, ga je akkoord met deze privacyverklaring
en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven staat
in deze privacyverklaring.

Welke gegevens registreert Mission Prison

Mission Prison registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:
naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens
(bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger;
een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger;
de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van
minderjarige begunstigers; gegevens die betrekking hebben op de begunstiging.
Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging
(bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de
activiteiten van Mission Prison); gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van
donaties en machtigingen. (geanonimiseerd) surfgedrag op onze website en websites van derden
m.b.v. onder andere Google Analytics.

Gebruik van de gegevens

Mission Prison gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens
categorie stichtingen, toegestane doeleinden:
- activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn;
het verzenden van informatie aan de begunstigers door verzendhuizen met wie Mission Prison
contractuele afspraken gemaakt heeft;
- foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging, stichting
of publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens
de evangelisatiecampagnes en activiteiten;
- het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties; intern beheer;
- het behandelen van geschillen;
- het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
- het doen uitoefenen van accountantscontrole.
- het afstemmen van onze producten en diensten op jouw behoefte.

Gegevens delen met derden

Mission Prison verkoopt of deelt je gegevens niet voor marketingdoeleinden met anderen.
Tenzij het gaat om leveranciers die ons ondersteunen in het bedrijfsproces en waar we
een Verwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten.
Mission Prison kan persoonsgegevens beveiligd verstrekken aan deze leveranciers die
in opdracht van ons diensten voor ons uitvoeren. In alle gevallen geeft Mission Prison
de leverancier geen enkel recht om je persoonlijke gegevens voor iets anders te gebruiken
dan om diensten aan ons te leveren en dit overeenkomstig onze instructies te doen.
In andere gevallen maakt Mission Prison geen persoonlijke gegevens bekend aan derden,
tenzij Mission Prison op grond van wettelijke verplichtingen verplicht wordt persoonsgegevens
door te geven aan bevoegde instanties.
 
Beveiliging van gegevens

Mission Prison draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en
fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen.
Onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens
en om het verlies en het onrechtmatig gebruik te voorkomen van de
informatie die Mission Prison ontvangt.

De website van Mission Prison

Op de website van Mission Prison worden algemene bezoekgegevens, zonder deze
bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie
van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van
de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting
van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om
meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Mission Prison
haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.
Onze website bevat links naar externe internetpagina’s.
Mission Prison is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s
of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

De toegestane bewaartermijn

Mission Prison bewaart je persoonlijke gegevens in haar systemen zolang dit nodig is
voor relevantie activiteiten. Hoe lang Mission Prison een persoonsgegeven bewaart is
afhankelijk van het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Na afloop van het bewaartermijn worden je gegevens verwijderd of geanonimiseerd.
Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan een
persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor Mission Prison van belang,
omdat Mission Prison op basis daarvan inzicht kan krijgen in het gebruik dat van haar
producten en diensten wordt gemaakt.

Inzage in uw gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens of het laten wijzigen of
verwijderen van gegevens. Indien je dit wenst, kun je dit schriftelijk aanvragen
per post of per e-mail:
Stichting Mission Prison
Nieuwe Wetering 81
3194 TB Hoogvliet-Rotterdam
info@missionprison.org

Wijziging privacyverklaring

Mission Prison behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Mission Prison adviseert om regelmatig deze verklaring door te nemen om te bekijken
of er veranderingen zijn doorgevoerd. Wanneer na wijzigingen gebruik gemaakt wordt
van www.missionprison.org wordt er akkoord gegaan met een eventueel gewijzigde privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 mei 2020